Talous
Seuran ja joukkueiden taloutta seurataan kuukausittaisten tuloslaskelmien perusteella. Meillä jokainen joukkue tekee harkitun toiminta- ja taloussuunnitelman ennen uuden kauden alkamista. Joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelee joukkueen johtoryhmä (joukkueenjohtaja, valmentaja(t) ja huoltajat) ja niistä viestitään, sekä käydään vuoropuhelua toiminnassa mukana olevien perheiden kanssa.

Taloudesta vastaa seurassamme seuran hallitus. Seuran taloutta hoitaa seuramme hallituksemme puheenjohtaja. Uusia varainhankintatapoja pyritään kehittämään seuran ja joukkueiden toiminnan tueksi.

Kasvatus
Tiedostamme roolimme kasvattajina ja pyrimme kasvattamaan rehellisiä, vastuuntuntoisia nuoria ja pitämään heidät mukana liikunnassa läpi elämän. Seurassamme noudatetaan Palloliiton reilun pelin sääntöjä.

Kasvatukselliset tavoitteet ovat ryhmätoiminnan oppiminen, toisten huomioon ottaminen sekä toisista välittäminen, hyvien käytöstapojen omaksuminen ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen, ajankäytön ja oman elämän hallintaan. Kasvatusperiaatteeseen kuuluu vahvasti myös yhteisvastuullisuus kaikessa toiminnassamme. Seura toimijoiden tulee olla myös ympäristövastuullisia.

Asennekasvatuksella on myös suuri rooli seurassamme. Haluamme toiminnallamme osaltaan olla estämässä nuorten syrjäytymistä. Seura on vahvasti mukana Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa, jossa edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Seura ei hyväksy minkäänlaista syrjintää, kiusaamista tai epäasiallista kohtelua. Tuomitsemme jyrkästi seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän, seksuaalisen väkivallan, väkivallan ja henkisen väkivallan. Urheilijoiden turvallisuus ja oikeus harrastaa rauhassa on kaiken toimintamme keskiössä. Puutumme urheilijan hyvinvointia tai turvallisuutta vaarantavaan toimintaan välittömästi.

Liikuntakasvatus
Tiedotamme paikkakunnallamme liikunnan merkityksestä lapsen ja nuoren kehitykselle. Teemme aktiivista yhteistyötä alueemme eri sidosryhmien kesken. Toiminnassamme huomioidaan liikkumisen määrälliset ja laadulliset tavoitteet ja tiedotamme siitä aktiivisesti osallistujillemme, sekä paikkakunnalla yleisesti. Seuramme kasvattaa kokonaisvaltaisen liikkumisen ideologiaa, jossa seuratoiminta on vain yksi osa sitä.

Tarjoamme harrastajillemme harrastuksen ohessa ja sen jälkeisenä aikana myös mahdollisuuden kehittää itseään seuratoiminnan eri muodoissa esimerkiksi ohjaajana, valmentajana tai tuomarina. Haluamme kasvattaa lasta ja nuorta, sekä toimijoitamme suhtautumaan tervejärkisesti urheilemista ja kilpailemista kohtaan.

Asiakaslähtöinen toimintatapa
Asiakaslähtöisyys näkyy seurassamme kaikilla tasoilla päätöksenteossa, sekä itse toiminnassa. Seurassamme on keskusteleva ilmapiiri ja päätöksistä viestitään ja tiedotetaan aktiivisesti. Toiminnan suunnitteluvaiheessa on mukana jokainen toimintaan osallistuva, lapsi, nuori, aikuinen, sekä toiminnasta vastaavat. Jokainen pääsee vaikuttamaan seuratoiminnan suunnitteluun. Järjestämme aktiivisesti myös palautekyselyjä toiminnastamme.

Seurojen välinen yhteistoiminta juniorityön tukena
Luomme aktiivisesti yhteistoimintamalleja varmistaaksemme joukkuetoiminnan myös vanhemissa junioreissa turvaamalla harjoittelijamääriltään riittävän isot ikäluokat. Yhteistoiminta ehkäisee drop-out -ilmiön syntymistä sekä mahdollistaa harjoittelun ja kehittymisen pidempään lähiympäristössä. Yhteistoimintaa ovat esimerkiksi yhteinen harjoitustoiminta (voimavarojen yhdistäminen) ja eri seurojen ikäluokkien väliset yhteisjoukkueet.