Seuran säännöt

1. Nimi, Kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Team LKP ry. Yhdistyksen kotipaikka on Laukaan kunta Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu maaliskuun 9. päivänä vuonna 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi ja toiminta-alueena on Laukaan kunta.

2. Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-aluella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3. Tarkoituksen toteuttaminen

3.1. Tarjoamalla:
Kunto- ja terveysliikuntaa, kilpailutoimintaa, harjoitus- ja valmennustoimintaa, ohjaustoimintaa, liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemille sukupuolille ja toimintakyvyiltään erilaisille ihmisille, muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä- ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia, tiedotus- ja suhdetoimintaa, koulutustoimintaa

3.2. Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –völineiden hankkimiseen ja hoitamiseen

3.3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa

3.4. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiuvälineitä ja –asusteita

4. Seuran jäsenyys
Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on

5. Seuran jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksenesityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksittäisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

6. Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroavan jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan tilikauden loppuun asti.

7. Jäsenen eronneeksi katsominen
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

8. Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa tai muut maksut maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvoollisuuksian, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevan Suomen Antidobingtoimikunta ADT ry. vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsääntöjä.

Doping-rikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainitussa antidoping-säännöstöissä.

Doping-rikkomuksia ovat:
Kieletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheiljan elimistöstä otetusta näytteestä, kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys, kieltäytyminen dopingtestistä, dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti, dopingtestin manipulointi, dopingaineden hallussapito, dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen, dopingin edistäminen

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:
urheilulle vieraiden aineiden käyttö, huumeiden ja doping-aineiden käyttö tai edistäminen, julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena, tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin, epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa – väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu, urheiluhuijaus – kilpailutilan tai –välineiden manipulointi, tuloksista etukäteen sopiminen, vedonlyönti omasta kilpailusta, lahjonta – tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi, sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.
Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemasta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tullen asianomaisen tietoon viisipäivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

9. Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran vuosikokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä maksuja.

10. Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja kevätkokous kesä-elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä.

Seuran kokouksiin voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

11. Vuosi- ja kevätkokous
Vuosikokouksen asiat:
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
7 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
8 Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
9 Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
10 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
11 päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin joissa seura on jäsenenä
13 Päätetään seuran virallinen ilmoituslehti
14 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
15 Päätetään kokous

Kevätkokouksen asiat:
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6 Esitellään tilinpäätös, toiminta kertomus ja toimintatarkastajan lausunto
7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
8 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9 Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12. Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetusta jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

13. Pöytäkirja
Seuran, ja sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kouksessa.

14. Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaaneelle viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunnia jäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15. Seuran hallinto
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu Puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut vähintään 4 jäsentä ja heille 2 varajäsentä. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös ulkopuolelta hallituksen.

Hallitus kokoontuu Puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähitään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

Toteuttaa seuran kokouksen päätökset, johtaa ja kehittää seuran toimintaa, valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden Puheenjohtajat, vastata seuran taloudesta, pitää jäsenluetteloa, tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös, tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimivuotta varten, hoitaa seuran tiedotustoimintaa, hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista, valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan, päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä, ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii, luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

16. Tilivuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.5. – 30.4.

17. Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen määräämään hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

18. Jaostot
Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

19. Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20. Seuran purkaminen
Seuran Purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

21. Seuran varojen luovuttaminen
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

22. Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät