Joukkue

Arkko Aatu
Elola Eemeli
Honkonen Matias
Huhtala Jooel
Hytönen Ville
Kaasalainen Markus
Kalmari Joosua
Kontunen Jimi
Korsos Laszlo
Koskinen Saima
Kovanen Sisu
Laurinmaa Joel
Leppänen Emmanuel
Lindqvist Kaapo
Luukko Lenni
Manninen Roope
Nalli Antti
Nalli Ville
Nummela Eemeli
Paloviita Antti
Porkka Perttu
Potila Olli
Pylkkänen Kasperi
Salmela Ohto
Selenius Eliel
Soukka Lauri
Turpeinen Topi
17
Kumpulainen Valtteri
29
Virtanen Peetu
30
Wallenberg Jakob

Toimihenkilöt